خصوصیات:

  • امکان انتخاب نمونه های ۳ فاز با ۴، ۴.۵ و ۵ هادی
  • وجود نقاط برداشت انرژی در فواصل ۲۵ سانتیمتری
  • هادیهای مسی و یا آلومینیومی قلع اندود شده در تمامی سطح
  • نقاط برداشت انرژی مطمئن و با آب بندی بالا
  • رابطهای قفل شونده
  • کلاس حفاظتی IP55
  • دارای تاییدیه تست تمامی رنج ها مطابق با IEC 60439-2
  • وجود ساختار متقارن جهت اطمینان از سربندی صحیح فازهاIP 55

باسداکت عایق هوا
01
خصوصیات باسداکتهای قدرت - عایق هوا
باسداکت عایق هوا
02
امکان انتخاب نمونه های ۳ فاز با ۴، ۴.۵ و ۵ هادی
باسداکت عایق هوا
03
وجود نقاط برداشت انرژی در فواصل ۲۵ سانتیمتری
باسداکت عایق هوا
04
هادیهای مسی و یا آلومینیومی قلع اندود شده در تمامی سطح
باسداکت عایق هوا
05
نقاط برداشت انرژی مطمئن و با آب بندی بالا
باسداکت عایق هوا
06
رابطهای قفل شونده
باسداکت عایق هوا
07
کلاس حفاظتی IP55
باسداکت عایق هوا
08
دارای تاییدیه تست تمامی رنج ها مطابق با IEC 60439-2
باسداکت عایق هوا
09
وجود ساختار متقارن جهت اطمینان از سربندی صحیح فازها